Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Bittium on kansainvälinen teknologiayritys, joka tarjoaa yhteiskunnallisesti hyödyllisiä teknisiä innovaatioita, jotka parantavat viestintäyhteyksiä, luovat turvallisuutta ja edistävät terveydenhoitoa.

Yhtiö on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan vastuullisuusohjelmansa kautta. Vastuullisuusohjelma perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin, joita ovat muun muassa digitalisaatio ja väestön ikääntyminen sekä tietoturvallisuus.

Bittiumin uusi vastuullisuusohjelma on voimassa vuodet 2022–2025. Yhtiön keskittyy vastuullisuustyössä kolmeen keskeiseen teemaan: henkilöstöön, asiakkaisiin ja tietoturvaan sekä ympäristöön. Eettiset periaatteet ja vastuullinen liiketoimintatapa ovat kaiken toiminnan perusta.

Vastuullisuus on osa Bittiumin organisaatiokulttuuria ja tapaa toimia. Yhtiö tunnistaa ja hallitsee vastuullisuuteen liittyviä riskejä osana yhtiön riskienhallintaa, jossa korostuu yhtiön johtoryhmän ja hallituksen rooli toimenpiteiden jalkauttamisessa päivittäiseen toimintaan.

Keskeiset politiikat ja toimintaperiaatteet

Bittiumin toiminta perustuu arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapaohjeeseen (Code of Conduct). Toimintatapaohje on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. Bittium pyrkii seuraavien vuosien aikana sitomaan kaikki kumppaninsa ja toimittajansa Code of Conductiin sopimusteitse.

Bittiumin yhteistyökumppaneiden odotetaan noudattavan Bittiumin Code of Conduct -periaatteita ja toimittajaohjeistoa (Bittium Supplier Manual), joissa todetaan esimerkiksi Bittiumin noudattamat politiikat ja toimittajien valintaa sekä laadunvalvontaa koskevat vaatimukset. Bittium käy läpi toimittajien ja yhteistyökumppaneiden vastuullisen toiminnan periaatteet sekä auditoi näitä määritellyn kriteeristön mukaisesti. Vuonna 2022 yhtiö teki kriittisten valmistuskumppanien ja soveltuvin osin myös komponenttitoimittajien auditointeja, jotka toteutettiin fyysisesti toimittajien tiloissa. Uusien tavarantoimittajien auditoinnit toteutettiin itsearviointina.

Vientivalvonta on tärkeä osa yhtiön toimintaa ja edellytys viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Yhtiö on aina noudattanut vientivalvonnan ohjeita ja sääntöjä toimiessaan muun muassa puolustus- ja tietoturvateollisuuden alueilla ja seuraa tarkasti muuttuvaa lainsäädäntöä eri markkina-alueilla. Vuoden 2022 aikana Bittium jatkoi vientivalvontajärjestelmään ja menettelyihin liittyvää kehitystyötä, mikä on tehostanut lupahakemusten käsittelyä yhtiössä.

Ympäristöasiat

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Bittium on sitoutunut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiensa tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Sen vuoksi Bittiumin tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Koska Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden elinkaaren alkupäähän, sen ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat tuotteen kierrätyksestä.

Uudessa vastuullisuusohjelmassa Bittium keskittyy seuraamaan kolmea toiminnan ympäristövaikutuksia mittaavaa ympäristöindikaattoria: hiilidioksidiekvivalentin (CO2ekg) kehitys, käytetyn energian (Mwh) kehitys ja uusiutuvan energian prosentuaalinen osuus kokonaisenergiankäytöstä.

Merkittävimmät osa-alueet Bittiumin hiilijalanjäljen pienentämisessä ovat toiminnasta syntyvän jätteen kierrätys, uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen.

Bittiumin Suomen toimipisteiden Scope 1 -hiilidioksidipäästöt (matkustus ja jätteet) olivat vuonna 2022 204,0 tCO2 (102,9 tCO2 vuonna 2021) ja Scope 2 -päästöt (lämmitys ja sähkö) 563,5 tCO2e (615,7 tCO2 vuonna 2021). Bittiumin kokonaisenergiankulutus laski 8,6 % ja oli 3 827 MWh (4 187 MWh vuonna 2021). Oulun toimistotilan osalta noin 5 prosenttia käytetystä energiasta tuotettiin aurinkoenergialla vuositasolla (tavoite > 5 prosenttia). Uusiutuvan energian osuus käytetystä energiasta Suomen toimipisteissä oli yli 35 prosenttia (35 prosenttia vuonna 2021).

Bittiumin jätteiden hyötykäyttöaste oli viime vuonna 99 prosenttia (tavoite > 95 %).

Henkilöstön ympäristötietoisuutta lisäävässä koulutuksessa keskityttiin erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen.

Sosiaaliset asiat sekä työntekijät

Henkilöstö

Bittium ei salli syrjintää tai epätasapuolista kohtelua sukupuolen, iän, alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan muun muassa henkilöstökyselyjen ja -tutkimuksen avulla palkkauksen, urakehityksen ja rekrytoinnin näkökulmasta. Vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn keskeinen mittari oli henkilöstön sitoutumisindeksi, jonka tulos 3,7 (asteikko 1–5) saavutti asetetun tavoitteen.  Henkilöstön kouluttaminen on Bittiumille keskeistä niin osaamisen ylläpitämisen kuin erikoisosaamisen vahvistamisen näkökulmista.

Tyypillisimpiä työkykyriskejä alalla ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä työssä jaksaminen ja henkinen hyvinvointi. Bittium panostaa hyvään työergonomiaan ja henkilöstön hyvinvointia tukeviin työterveyshuollon palveluihin sekä muihin henkilöstöetuihin. Vuonna 2022 Bittiumin Suomen yhtiöissä raportoitiin 3 työtapaturmaa, joista yhdestäkään ei aiheutunut työkyvyttömyyttä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta

Bittium kunnioittaa kaikessa liiketoiminnassaan ihmisoikeuksia, välttää loukkaamasta ihmisoikeuksia ja puuttuu toiminnastaan aiheutuviin mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta liittyy Bittiumilla lähinnä alihankkijoiden ja toimittajien toimintaan. Bittium huolehtii yhtiön hankintaketjun vastuullisuudesta muun muassa materiaaleihin ja komponentteihin liittyvien toimittajavaatimusten ja materiaaliselvitysten suhteen. Henkilöstön koulutus on osa vastuullisen hankinnan varmistamista. Vuoden 2022 aikana Bittiumille ei ole ilmoitettu konfliktialueiden mineraaleihin liittyviä epäilyjä.

Bittiumin markkina- ja liiketoiminta-alueiden takia korruptio on yksi keskeisistä sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä riskeistä. Bittium ei hyväksy minkäänlaisia lahjonnan tai korruption muotoja omassa tai yhteistyökumppanien toiminnassa. Yhtiöllä on korruption vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi laaditut sisäiset ja ulkoiset ohjeet ja uusia työntekijöitä varten on toteutettu sähköinen itseopiskelumoduuli korruptionvastaisesta toiminnasta. Yhtiöllä on käytössä seurantatyökalu yhteistyökumppaneiden korruption tai muiden epäselvyyksien tunnistamiseksi ja yhtiön sidosryhmille on käytössä kanava, jonne voi ilmoittaa anonyymisti korruption vastaisten sääntöjen rikkomuksista. Vuonna 2022 yhtiön tietoon ei tullut yhtään korruptioepäilyä.

Vuoden 2022 aikana Bittium kehitti ilmoituskanavamenettelyjään perustamalla oman whistleblowing-kanavan, jonka kautta työntekijät ja yhtiön ulkopuoliset sidosryhmät voivat ilmoittaa perustellut epäilynsä yhtiön toimintaa koskevista väärinkäytöksistä. Kanava otetaan käyttöön vuonna 2023.