Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tietoja EU:n taksonomiasta

Tietoja EU:n taksonomiasta

EU:n taksonomia

EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteen ja EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi on julkaistu EU:n taksonomia-asetus, jonka tavoitteena on luoda taloudellisten toimintojen ympäristökestävyyteen perustuva luokitusjärjestelmä. Asetuksessa määritetään kuusi ympäristötavoitetta, ja siinä edellytetään, että jokaisen, muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivin piiriin kuuluvan yrityksen on raportoitava tietyistä indikaattoreista, jotka osoittavat, missä määrin kyseisen yrityksen toiminnot ovat näiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti kestäviä.

Bittiumin lähestymistapa taksonomiamukaisuuteen ja  kelpoisuuteen

Bittium on määrittänyt taksonomiakelpoiset ja  -mukaiset taloudelliset toiminnot seuraavaa prosessia noudattamalla:

  • Tunnistetaan Bittiumin taloudellisten toimintojen ja prosessien NACE-luokitus (Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen mukainen luokitus).
  • Arvioidaan, soveltuvatko tunnistetut taloudelliset toiminnot ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen liitteisiin I ja II sisältyviin toimialakuvauksiin. Tällaiset toiminnot määritetään sitten mahdollisuuksien mukaan taksonomiakelpoisiksi toiminnoiksi.
  • Arvioidaan, täyttävätkö tunnistetut taksonomiakelpoiset toiminnot merkittävän edistämisen kriteerit sekä ´ei merkittävää haittaa´ -kriteerit ja määritetään vähimmäistason suojatoimien vaatimustenmukaisuus.  

Ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen liitteisiin I ja II sisältyvien toimintojen osalta Bittium on tunnistanut, että ympäristötavoitteen 1 (Ilmastonmuutoksen hillitseminen) kohta 8.1 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvä toiminta ja ympäristötavoitteen 2 (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen) kohdat 8.1 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvä toiminta ja 8.2 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta ovat Bittiumin liiketoiminnassa taksonomiakelpoisia.

Tietojenkäsittelypalveluita ja palvelintilan vuokrauspalveluita tarjoavat Bittiumin ratkaisut tarkistetaan huolellisesti kohdan 8.1 kuvauksen perusteella. Bittium on tulkinnut asian tiukasti ja todennut että sen omaa palvelinkeskusta käyttävät ratkaisut sopivat tähän kuvaukseen ja ovat siis taksonomiakelpoisia.  Bittium ei ole pystynyt vahvistamaan riittävin todistein, missä määrin  sen nykyinen toiminta täyttää merkittävän edistämisen kriteereissä määritetyt vaatimukset. Tästä syystä yhtiö päätti, että  sen toiminta on taksonomiakelpoista, muttei taksonomiamukaista.

Ohjelmointiin liittyvän omien tuotteiden suunnittelun ja kehittämisen lisäksi Bittium tarjoaa monipuolista tietoteknistä asiantuntemusta ja palveluita. Tällaiset tietokoneohjelmointiin ja konsultointiin liittyvät toiminnot tarkistetaan kuvauksen 8.2 perusteella ja määritetään taksonomiakelpoisiksi. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi ohjelmistokehitys, liitettävyysratkaisujen kehitys-, tutkimus- ja konsultointipalvelut. Yhtiö ei pystynyt vahvistamaan riittävin todistein, että mikään näistä toiminnoista täyttää merkittävän edistämisen kriteereissä määritetyt vaatimukset. Siksi yhtiö valitsi konservatiivisen tulkinnan ja päätti, etteivät kyseiset toiminnot ole taksonomiamukaisia.

Taloudellista suorituskykyindikaattoria koskeva tilinpäätöksen laatimisperiaate

Bittium ei ole tunnistanut taksonomiamukaisia toimintoja, ja tämän vuoksi taksonomiamukainen liikevaihto sekä taksonomiamukaiset pääomamenot ja toimintamenot ovat 0 %, joten niitä ei esitetä taulukkona.

Liikevaihto

  • Bittium on laskenut liikevaihdon tietojen antamista koskevan delegoidun säädöksen mukaisesti. Perusteet vastaavat IFRS 15 -standardin tilinpäätöksen laatimista koskevia periaatteita.
  • Bittium on määrittänyt, että kaikki palvelupohjainen liikevaihto voidaan luokitella taksonomiakelpoiseksi liikevaihdoksi, joka liittyy kohtaan 8.2 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Lisäksi Bittiumin omaa palvelinkeskusta käyttävät tietojenkäsittelypalvelut ja palvelintilan vuokrauspalvelut voidaan luokitella taksonomiakelpoiseksi liikevaihdoksi, joka liittyy kohtaan 8.1 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvä toiminta.

Pääomamenot

  • Bittium on laskenut pääomamenot tietojen antamista koskevan delegoidun säädöksen mukaisesti. Samalla se on määrittänyt bruttoinvestoinneiksi taksonomiaraportoinnissa käytetyt absoluuttiset pääomamenot.
  • Bittiumin mukaan sen investoinnit palvelupohjaisen liiketoiminnan mittalaitteisiin voidaan luokitella taksonomiakelpoisiksi pääomamenoiksi. Näistä sijoituksista raportoidaan vain yritystasolla. Tästä syystä palvelupohjaisen liiketoiminnan investointien osuus määritetään palvelupohjaisen liikevaihdon osuudeksi kokonaisliikevaihdosta.

Toimintamenot

  • Bittium on laskenut tietojen antamista koskevan delegoidun säädöksen mukaiset toimintamenot ja määrittänyt, että sen mittauslaitteiden kalibrointi- ja ylläpitokulut voidaan luokitella taksonomiakelpoisiksi toimintamenoiksi.
  • Bittium on määrittänyt, että sen palvelupohjaisen liiketoiminnan mittauslaitteiden kalibrointi- ja ylläpitokulut voidaan luokitella taksonomiakelpoisiksi toimintamenoiksi. Näistä kuluista raportoidaan vain yritystasolla. Tästä syystä palvelupohjaisen liiketoiminnan kulujen osuus määritetään palvelupohjaisen liikevaihdon osuudeksi kokonaisliikevaihdosta.

Bittium jatkaa taksonomian arviointi- ja raportointikäytännön kehittämistä vuonna 2023. Bittium jatkaa myös neljän jäljellä olevan taksonomiatavoitteen lopullisten teknisten seulontakriteerien sääntelyn kehityksen ja EU:n raportointiohjeistuksen seurantaa. Bittium pyrkii lisäämään kestävien liiketoimintatapojen osuutta. Raportointikäytäntöjen sovellutusalan laajetessa ja käytäntöjen seljetessä yhtiö uskoo, että taksonomiakelpoisten ja  mukaisten toimintojen osuus kasvaa tulevaisuudessa.

Liikevaihto

        Merkittävän edistämisen kriteerit Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does not signicantly harm)      
Taloudelliset toiminnatKooditAbosoluuttinen liikevaihtoOsuus liikevaihdosta1. Ilmastomuutoksen hillintä2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit1. Ilmastomuutoksen hillintä2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemitVähimmäistason suojatoimetLuokitusjääejestelmänmukainen osuus liikevaihdostaLuokka (siirtymätoiminta)
    M€ % % % % % % % K/E K/E K/E K/E K/E K/E K/E  %  M/T
A. LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMMINNAT
                                   
A.1 Ympäristön kannalta
kestävät (luokitusjärjes-
telmän mukaiset) toiminnat
                                   
NA   0,00 0,00                              
Ympäristön kannalta
kestävistä (luokitusjärjes-
telmän mukaisista) toiminnoista saatu liikevaihto (A.1)
  0,00 0,00                              
A.2 Luokitusjärjestelmä-
kelpoiset mutta ei ympä-
ristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjes-
telmän mukaiset) toiminnat
                                   
8.1 Tietojen käsittely, palvelintilan vuokraus ja
niihin liittyvä toiminta
 8.1 0,07 0,00                              
8.2 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta  8.2 25,10 30,0                              
Luokitusjärjestelmä-
kelpoista mutta ei ympä-
ristön kannalta kestäviä (muista kuin luokitusjärjes-
telmän mukaista) toiminnoista saatu liikevaihto (A.2)
   25,17 30,0                              
Yhteensä (A1 + A2)    25,17 30,0                              
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT
                                   
Ei-luokitusjärjestelmä-
kelpoisista toiminnoista saatu liikevaihto
   57,42 70                              
Yhteensä (A + B)     82,50 100                              

Pääomamenot

        Merkittävän edistämisen kriteerit Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does not signicantly harm)      
Taloudelliset toiminnatKooditPääomamenot yhteensäOsuus pääomamenoista1. Ilmastomuutoksen hillintä2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit1. Ilmastomuutoksen hillintä2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemitVähimmäistason suojatoimetLuokitusjääejestelmänmukainen osuus liikevaihdostaLuokka (siirtymätoiminta)
    M€ % % % % % % % K/E K/E K/E K/E K/E K/E K/E  %  M/T
A. LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMMINNAT
                                   
A.1 Ympäristön kannalta
kestävät (luokitusjärjes-
telmän mukaiset) toiminnat
                                   
NA   0,00 0,00                              
Ympäristön kannalta
kestävien (luokitusjärjes-
telmän mukaisisten) toimin-
tojen pääomamenot (A.1)
  0,00 0,00                              
A.2 Luokitusjärjestelmä-
kelpoiset mutta ei ympä-
ristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjes-
telmän mukaiset) toiminnat
                                   
8.1 Tietojen käsittely, palvelintilan vuokraus ja
niihin liittyvä toiminta
 8.1 0,00 0,00                              
8.2 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta  8.2 0,20 2                              
Luokitusjärjestelmä-
kelpoisten mutta ei ympä-
ristön kannalta kestävien (muiden kuin luokitusjärjes-
telmän mukaisten) toimintojen pääomamenot (A.2)
   0,20 0,0                              
Yhteensä (A1 + A2)   0,20                                
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT
                                   
Ei-luokitusjärjestelmä-
kelpoisten toimintojen pääomamenot
  9,30 98                              
Yhteensä (A + B)    9,50 100                              

Toimintamenot

        Merkittävän edistämisen kriteerit Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does not signicantly harm)      
Taloudelliset toiminnatKooditPääomamenot yhteensäOsuus pääomamenoista1. Ilmastomuutoksen hillintä2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit1. Ilmastomuutoksen hillintä2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemitVähimmäistason suojatoimetLuokitusjääejestelmänmukainen osuus liikevaihdostaLuokka (siirtymätoiminta)
    M€ % % % % % % % K/E K/E K/E K/E K/E K/E K/E  %  M/T
A. LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMMINNAT
                                   
A.1 Ympäristön kannalta
kestävät (luokitusjärjes-
telmän mukaiset) toiminnat
                                   
NA   0,00 0,00                              
Ympäristön kannalta
kestävien (luokitusjärjes-
telmän mukaisisten) toimin-
tojen toimintamenot (A.1)
  0,00 0,00                              
A.2 Luokitusjärjestelmä-
kelpoisten mutta ei ympä-
ristön kannalta kestävien (muiden kuin luokitusjärjes-
telmän mukaisten) toimintojen toimintamenot
                                   
8.1 Tietojen käsittely, palvelintilan vuokraus ja
niihin liittyvä toiminta
 8.1 0,00 0,00                              
8.2 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta  8.2 0,09 30                              
Luokitusjärjestelmä-
kelpoisten mutta ei ympä-
ristön kannalta kestävien (muiden kuin luokitusjärjes-
telmän mukaisten) toimintojen toimintamenot (A.2)
  0,00 0,0                              
Yhteensä (A1 + A2)   0,09                                
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT
                                   
Ei-luokitusjärjestelmä-
kelpoisten toimintojen toimintamenot
  0,22 70                              
Yhteensä (A + B)    0,31 100