Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Kannustinjärjestelmät

Kannustinjärjestelmät

Henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä

Vuonna 2022 Bittiumilla oli käytössä henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä, joka koskee koko henkilöstöä, pois lukien muiden lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä olevat henkilöt. Vuoden 2022 voittopalkkiojärjestelmän mukaan erikseen määritelty osa Bittiumin liikevoitosta jaetaan henkilöstölle voittopalkkiona palkkojen suhteessa. Järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa yhtiön menestyksen jakaminen henkilöstölle ja sitouttaa henkilöstöä.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2022 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin. Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu yrityksen johtohenkilöitä. Lisäksi myyntitehtävissä työskentelevillä on erilliset myyntitavoitteisiin liittyvät palkkiojärjestelmät.

Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Bittium-konsernin johdolla on osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP). Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020–2022, PSP 2021–2023 ja PSP 2022–2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kunkin ohjelman alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Lisätietoa osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.bittium.com.

10.2.2022 Bittium Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Bittium-konsernin johdolle. Kolmanteen, PSP 2022–2024 -ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan yrityksen ylin johto mukaan lukien Bittiumin johtoryhmän jäsenet. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022–2024 -ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina. Jos PSP 2022–2024 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän kolmannen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 122 100 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). PSP 2022–2024 -ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2021, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

24.3.2022 Bittium Oyj:n hallitus päätti yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamisesta yhtiön johtohenkilöille. Osakepalkkiot maksettiin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina. Päätöksessä oli kyse kannustinjärjestelmän toisesta osakepalkkio-ohjelmasta (PSP 2021–2023). Osakepalkkioina annettiin vastikkeetta yhteensä 13 467 kappaletta yhtiön osakkeita kannustinjärjestelmää koskevien ehtojen mukaisesti osakepalkkioon oikeutetuille johtohenkilöille. Palkkionsaajina on kahdeksan (8) yhtiön johtoryhmään kuuluvaa henkilöä.