Vuosikertomus 2022
Bittium vuonna 2022
Etusivu   >  Bittium vuonna 2022  >  Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2022 viimeinen vuosineljännes oli Bittiumille tyypilliseen tapaan vahva. Liiketulos ylitti 10 prosentin liikevoittotavoitteemme. Liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa, mikä oli 8,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna johtuen pääosin tuoteliikevaihdon laskusta erityisesti Medical Technologies -liiketoimintayksikössä. Defense & Security -liiketoiminnan tuoteliikevaihto puolestaan kasvoi hieman edellisvuodesta. Myös palvelupohjainen liikevaihto laski hieman vuoden takaisesta.

Vuosi 2022 oli Bittiumille kokonaisuudessaan haastava. Liikevaihto laski edellisvuodesta ja oli 82,5 miljoonaa euroa. Tuoteliikevaihto laski erityisesti Medical Technologies -tuotteiden komponenttipulasta aiheutuneiden toimitusvaikeuksien vuoksi. Medical Technologies -liikevaihdon suunniteltua heikompaan kehitykseen vaikutti myös uniapneaa mittaavan Respiron lääkintälaitehyväksynnän viivästyminen. Koko vuotta katsottaessa Defense & Security -tuotteiden liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihdon kasvua hidasti useiden Tough Mobile 2 -pohjaisten tietoturvaratkaisujen koekäyttövaiheiden jatkuminen odotettua pidempään.

Vuoden 2022 palvelupohjainen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna erityisesti Defense & Security -liiketoiminnan palvelupohjaisen liikevaihdon kasvun ansiosta. Connectivity Solutions -tuotekehityspalveluiden liikevaihto sen sijaan säilyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Koko vuoden 2022 liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikentymiseen vaikutti erityisesti komponenttipulasta johtuva Medical Technologies -tuoteliiketoiminnan liikevaihdon tilapäinen lasku ja liiketoiminnan tulevan kasvun varmistamiseksi jatketut panostukset myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Tilauskanta kasvoi viimeisen vuosineljänneksen aikana ja oli vuoden päättyessä 28,1 miljoonaa euroa.

Ukrainassa käytävällä sodalla tai Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ole suoraa taloudellista vaikutusta Bittiumin liiketoimintaan, eikä Bittiumilla ole liiketoimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Sodan aiheuttama maailmanpoliittinen tilanne näkyy puolustusmarkkinoilla, kun valtiot kasvattavat puolustusbudjettejaan. Uusia puolustusvoimien modernisointihankkeita on jälleen alkamassa, mikä on näkynyt myös Bittiumilla positiivisena taktisten kommunikaatiojärjestelmätuotteiden ja tietoturvallisten ratkaisuiden kysynnän kasvuna. Viime vuosi oli erittäin aktiivinen lukuisine asiakas- ja yhteistyökumppanitapaamisineen. Pääsimme mukaan useisiin kilpailutuksiin ja tulemme lisäksi osallistumaan useisiin uusiin kilpailutuksiin koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia. Markkinan luonteen mukaisesti näiden uusien modernisointihankkeiden kilpailutusvaiheet ovat varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia.

Suomi käynnisti viime vuoden aikana prosessin liittyäkseen sotilasliitto Natoon. Natoon liittyminen vahvistaisi kilpailuasemaamme erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla jatkoimme Puolustusvoimille taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia sekä saimme tilauksen monivuotisesta tiedonsiirtojärjestelmien aaltomuoto- ja radioalustaohjelmistojen ohjelmistoversioiden kehittämisestä parhaan mahdollisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Ohjelmistoradiopohjaisten Tough SDR -radioiden ja niiden aaltomuotojen kenttätestaukset jatkuivat edelleen. Saimme Puolustusvoimilta tilauksen Tough SDR -radioista. Lisäksi saimme jatkotilauksen Tough SDR -radioiden aaltomuodon kehitystyöstä, joka tulee olemaan monivuotinen.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla vuosi 2022 oli vilkas. Taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä integrointia ja testausta jatkettiin asiakkaille Itävallassa ja Virossa sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Kuluneen vuoden aikana mukaan on tullut uusi lupaava markkina-alue: kansainväliset ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittävät yhtiöt. Lisäksi useita Tough SDR -radioiden pilotteja alkoi eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. Jatkoimme myös yhteistyötä ESSOR-hankkeessa Bittium Tough SDR -radioilla hyvin tuloksin. Kesällä suoritetut yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla onnistuivat hyvin.

Laajensimme taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaa ja lanseerasimme uuden Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 -kenttäpuhelimen, joka mahdollistaa luotettavan viestinnän vaativissa käyttöympäristöissä. Myös tietoturvallista Bittium Tough Mobile™ -älypuhelintuoteperhettä täydennettiin kesäkuussa julkaistulla uudella sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistavalla Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisulla.

Kiinnostus Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimia kohtaan on lisääntynyt viranomaismarkkinassa Venäjän hyökkäyssodan ja lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä. Olemme hakeneet Tough Mobile 2 -ratkaisullemme Nato-tietoturvahyväksyntää ja odotamme saavamme sen vuoden 2023 aikana. Uskomme, että hyväksyntä kasvattaa ratkaisun myyntiä.

Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys korostuu entisestään sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä, mikä vaikuttaa positiivisesti Bittiumin lääketieteen teknologiatuotteiden ja palveluiden kysyntään. Maailmanlaajuinen komponenttipula hidasti merkittävästi laitteiden valmistusta ja toimituksia. Tiukkojen toimitusaikavaatimusten vuoksi emme myöskään voineet ottaa kaikkia tilauksia vastaan.

Bittiumilla on menossa lääkintälaitehyväksyntöjä monissa eri maissa. Uusi Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus eli MDR (Medical Device Regulation, EU 2017/745) on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten viivettä hakemusten läpimenoaikoihin. Joulukuussa saimme uniapnean testauksen ja analysoinnin kokonaisratkaisulle Respirolle MDR-hyväksynnän. Pohjois-Amerikan markkinoiden FDA (Food and Drug Administration) -lääkintälaitehyväksyntää Respirolle odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Edistyimme Euroopan myynnin kasvattamisessa Bittium Faros™ EKG -mittalaitteiden osalta hyvin. Silti merkittävä osa kuluneen vuoden tuotetoimituksista tehtiin edelleen Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventice Solutionsille (Boston Scientific Groupin tytäryhtiö). Laajensimme Faros-tuoteperhettä uudella EKG-mittalaitteella, joka mittaa EKG:tä yhdellä akun latauksella yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää. Uusi versio helpottaa rytmihäiriöiden diagnosointia pidennetyn mittausajan ansiosta. Laite myös mahdollistaa potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset havaita ja reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotoinnit jatkuivat ja uusia alkoi. Mukana on suomalaisia ja eurooppalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. BrainStatuksen markkinat ovat vasta avautumassa tehohoidossa olevien suositusten muuttuessa vaativampaan suuntaan aivosähkökäyrän mittauksen osalta.

Perustimme viime vuonna erillisen Clinical Advisory Boardin tukemaan terveydenhuollon teknologiatuotteidemme liiketoimintaa. Clinical Advisory Board tuo meille lääketieteellistä ammattiosaamista ja kansainvälisen foorumin tuotteidemme jatkuvalle kehittämiselle. Tämän asiantuntemuksen, palautteen ja kliinisen tutkimuksen perustella meillä on mahdollisuus kehittää entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

Tuotekehityspalvelujen liikevaihto pysyi kuluneen vuoden aikana samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Markkinat ovat elpyneet koronaviruspandemiasta ja olemme päässeet tekemään aktiivista myynti- ja markkinointityötä. Tuotekehityspalveluiden kysyntä painottui Industrial IoT-, Telecom- ja MedTech -teknologiamarkkinoille, joissa yritykset hakevat langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Useita asiakasprojekteja saatiin onnistuneesti päätökseen ja uusia käynnistettiin. Connectivity Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on keskittyä kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä on lisännyt työvoiman liikkuvuutta. Olemme kuluneen vuoden aikana panostaneet työnantajamielikuvan rakentamiseen, mikä on osaltaan auttanut uusien työntekijöiden rekrytoimisessa.

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Olemme vahvistaneet ja fokusoineet liiketoimintojemme organisaatioita entistä itsenäisemmiksi tavoitteenamme alkaa raportoimaan itsenäisiä liiketoimintayksikköjä viimeistään vuodesta 2024 alkaen. Tämän uskomme tuovan lisää läpinäkyvyyttä ja lisäarvoa niin omistajille kuin muillekin sidosryhmille. 

Hannu Huttunen
toimitusjohtaja